เงื่อนไขการใช้งาน/Terms of Use

เงื่อนไขการใช้งาน/Terms of Use(“เว็บไซต์”)

http://kornarch.blogspot.com/  

ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านบล็อกของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการบล็อกของเรา

ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร (Disclaimer policy)
การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ
หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดใน
บล็อกนี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมผลงานการออกแบบ และข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่างๆที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไป ดังนั้นบล็อกจึงไม่รับรองความถูกต้อง ของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดกำหนดในบล็อกนี้

นอกจากนี้
บล็อกขอเรียนว่า บล็อกไม่ใช่ตัวแทนหรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนบล็อก ขอเรียนว่า เราเป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยบล็อกไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ
ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างเว็บไซต์ เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บล็อกขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา รูปแบบและวิธีการนำเสนอ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของบล็อก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบล็อกแต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ทีมงาน ทีมงานจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

KornArch Design